Richard Pryor – When you ain’t got no…


“When you ain’t got no money, you gotta get an attitude.”
-Richard Pryor

KJ