Napoleon Bonaparte – To do all that one…


“To do all that one is able to do, is to be a man to do all that one would like to do, is to be a god.”
-Napoleon Bonaparte

KJ