Napoleon Bonaparte – There are only two forces…


“There are only two forces that unite men – fear and interest.”
-Napoleon Bonaparte

KJ