Matthew Arnold – The freethinking of one age…


“The freethinking of one age is the common sense of the next.”
-Matthew Arnold

KJ