Lara Stone – Marriage takes work – it doesn’t…


“Marriage takes work – it doesn’t just happen.”
-Lara Stone

KJ