Emmitt Smith – Always, through my whole life…


“Always, through my whole life, I’ve had a thirst for knowledge.”
-Emmitt Smith

KJ