Vittorio Alfieri – Ofttimes the test of courage…


“Ofttimes the test of courage becomes rather to live than to die.”
-Vittorio Alfieri

KJ