Thomas Jefferson – I believe that every human…


“I believe that every human mind feels pleasure in doing good to another.”
-Thomas Jefferson

KJ