Thomas Chandler Haliburton – Failures to heroic minds are…


“Failures to heroic minds are the stepping stones to success.”
-Thomas Chandler Haliburton

KJ