Francis Bacon – Next to religion, let your…


“Next to religion, let your care be to promote justice.”
-Francis Bacon

KJ