Ezra Pound – Colloquial poetry is to the…


“Colloquial poetry is to the real art as the barber’s wax dummy is to sculpture.”
-Ezra Pound

KJ